AAGU stort speelgoed in poort Ministerie van Justitie: dit blijft over van gedeporteerde kinderen

Posted on mei 20, 2016


[English below]

De Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht heeft gisteren actie gevoerd bij het Ministerie van Justitie in Den Haag in protest tegen de nieuwe permanente gezinsgevangenis op Kamp Zeist. Lees hieronder hun persbericht:

hek-en-speelgoedDen Haag, 19 mei 2016 – Om 14 uur vanmiddag heeft de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) een berg speelgoed gestort in de toegangspoort van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Turfmarkt 147, Den Haag). Het speelgoed symboliseert datgene wat achterblijft van uit Nederland gedeporteerde vluchtelingenkinderen. De actie is een protest tegen de nieuwe permanente gezinsgevangenis op Kamp Zeist bij Soesterberg, die rond deze tijd in gebruik genomen zou worden. De toegangspoort van het ministerie is afgesloten met een stuk hek, van hetzelfde type dat ook rond Kamp Zeist staat. Activisten hebben spandoeken opgehangen en delen flyers uit.

De actie is onderdeel van een campagne van AAGU tegen de bouw van de zogenaamde ‘Gesloten Gezinsvoorziening’ (GGV), een gevangenis voor vluchtelingengezinnen en minderjarige alleenstaande vluchtelingen. De campagne wordt afgesloten met een lawaaidemonstratie bij Kamp Zeist op zondag 29 mei, om 15.30 uur. Dit is het slot van de tweede door ‘Geen Kind aan de Kant’ georganiseerde demonstratietour langs gezinslocaties voor vluchtelingen. Veel in deze locaties verblijvende gezinnen komen, na ochtendlijke politierazzia’s, in de gezinsgevangenis terecht in afwachting van hun deportatie. De eerste demonstratietour, waarbij gezinslocaties in Gilze, Katwijk en Den Helder worden aangedaan, vindt komend weekend plaats.

overzicht-vanaf-links-gezienDe overheid presenteert de GGV als ‘kindvriendelijk’, maar vermeldt liever niet dat het wel degelijk om een gevangenis gaat, omsloten door hekken binnen vijf meter hoge muren, die weer omringd gaan worden door penitentiair hekwerk met stroomdraad en camerabewaking. Het opsluiten van kinderen, onder welke omstandigheden dan ook, veroorzaakt sowieso grote schade bij hen, zo hebben diverse onderzoeken aangetoond. Desondanks zag bouwbedrijf De Vries en Verburg uit Stolwijk, dat zich graag beroept op maatschappelijk verantwoord ondernemen, geen probleem in het bouwen van deze gevangenis. Twee activisten van AAGU die worden verdacht van het plakken van posters tegen deze bouw worden vervolgd voor ‘smaad’ tegen De Vries en Verburg. De twee moeten komende maandag (23 mei) om 9 uur voorkomen voor de politierechter in Den Haag. [UPDATE: de rechtszaak is inmiddels uitgesteld, check de website van AAGU voor updates en meer info] Centrale vraag daarbij is hoe het vertellen van de waarheid, het feit dat De Vries en Verburg een gevangenis voor vluchtelingengezinnen heeft gebouwd, kan worden aangemerkt als smaad. De vervolging heeft alles weg van een gezamenlijke poging van het bedrijf en justitie de waarheid over de opsluiting van vluchtelingenkinderen wederom onder het tapijt te willen vegen.

handen-afEen woorvoerder van AAGU zegt: “De actie van vandaag richt zich specifiek op de nieuwe gezinsgevangenis. Die mag niet in gebruik genomen worden, en daarnaast moet ook het ‘gewone’ detentiecentrum Kamp Zeist gesloten worden. We staan hier echter ook om het migratiebeleid in het geheel aan te klagen. Van de pogingen, met steeds meer militaire middelen, om vluchtelingen buiten Europa te houden, met talloze doden tot gevolg, tot het naar ellende deporteren van mensen die afgewezen worden. Of het nu gaat om het opsluiten van gezinnen of om de steeds grotere bijdrage van Nederland aan Frontex: het beleid en het systeem dat dat bepaalt en uitvoert moet volledig op de schop.
De activisten van AAGU zullen zich blijven verzetten tegen grenzen en staten en inzetten voor een einde aan het kapitalisme dat aan de basis staat van zoveel ellende in de wereld die mensen tot vluchten dwingt.”

[English]

AAGU dumps toys in entrance gate of Ministry of Justice: this is what remains of deportated children
– protest against the new permanent family prison at Kamp Zeist

The Hague, May 19 2016 – At 2 PM this afternoon the Anarchist Anti Deportation Group Utrecht (AAGU) has dumped a pile of toys in the entrance gat of the Ministry of Safety and Justice (Turfmarkt 147, Den Haag). The toys symbolize what remains of children that have been deported from the Netherlands. The action is a protest against the new permanent family prison at Kamp Zeist near Soesterberg, that will be taken into use around this time. The entrance gate of the ministry has been closed off by a piece of fence, similar to the type of fence around Kamp Zeist. Activist have hung banners and are handing out leaflets.

The action is part of a campaign that AAGU is running against the construction of the so called ‘ Closed Family Facility’ (GGV), a prison for refugee families and unaccompanied underage refugees. The campaign will be concluded with a noise demonstration at Kamp Zeist on Sunday May 29, at 3.30 PM. This is the end of the second demonstration tour of ‘No Child To The Side’ at family locations for refugees. Many families that are living in these locations end up after dawn raids in the family prison awaiting their deportation. The first demonstration tour, that will go to the family locations in Gilze, Katwijk and Den Helder, will take place the next weekend.

The government presents the GGV as ‘child friendly’, but rather does not mention that it is in fact a prison, surrounded by fences within five meter high walls, that will be surrounded by penitentiary fencing with live wire and camera surveillance. The incarceration of children, under whatever circumstances, causes great harm to them, as various research has shown.
In spite of that, construction company De Vries en Verburg from Stolwijk, that likes to refer to its corporate social responsibility, has no problems building this prison. Two activists of AAGU that are suspected of pasting posters against this construction work are being prosecuted for ‘libel’ against De Vries en Verburg [UPDATE: the courtcase has been postponed, check the AAGU website or updates and more info]. The two have to stand trial next Monday (May 23) at 9 AM at the magistrate in The Hague. The main question is how telling the truth can be branded as libel. The prosecution seems like a joined attempt by the company and the prosecution to sweep the truth about the incarceration of children under the carpet.

A spokes person of AAGU says: “The action of today specifically targets the new family prison. That may not be taken into use, and the ‘regular’ detention center Kamp Zeist also needs to be shut down. But we are also here to denounce the migration policy as a whole. From the attempts, with more and more military means, to keep refugees out of Europe, with countless of deaths as a result, to the deportations of people who have been rejected to misery. Whether it’s about locking up families or the growing contribution of The Netherlands to Frontex: the policy and the system that makes policy and carries it out needs to be change totally.
The activists of AAGU will continue to fight borders and states and make an effort for an end to capitalism that is the basis of so much misery in the world that forces people to take refuge.”

Posted in: Actie, Nieuws